25.03.2023

Документи за прием на децата

На вниманието на всички родители, кандидатствали за прием на дете и приети в ДГ“Изворче“
При записването е необходимо да представите:
– Акт за раждане на детето – оригинал за сверка, който се връща веднага на приносителя;
– Документ за самоличност на родителя, който записва детето;
– Служебни бележки за местоработата на родителите, съдържащи имената на родителите и следните реквизити за работодателя, издаващ документа: БУЛСТАТ на работодателя, Изх. Nº, дата, подпис, печат. Документите се представят ако е посочено, че и двамата родители на детето работят.
– Медицински документ от личния лекар на детето за психическото и физическо развитие на детето и редовен имунизационен статус.
– Други документи, удостоверяващи наличие на предимства при кандидатстване и класиране.
 
Харесване
 

 
 
Коментар
 
 
Споделяне
 
 
Back to Top