21.05.2024

Четвърта група

Зоя Николова

Зоя Николова

Старши учител

Сентенция: „Ако имаш талант, пази го!“ – Джим Кери Родена: 1978год. – гр. Шумен Педагогически стаж: 11год. Учител в ДГ „Изворче“от 2010год. Образователна степен: Магистър Специалност: „Начална и предучилищна педагогика „– ШУ – 2002год. VПКС – ДИПКО ВАРНА – 2015г. В моята работа с децата се стремя да използвам иновативни методи на педагогическо взаимодействие, провокирайки детския интерес, осигурявам емоционален комфорт, насърчавайки инициативността у децата. Участие в общински, национални и международни конкурси и изложби на рисунки и на Мажаротния състав към Детската градина. Председател на Комисия за превенция и за указване на съдействие на органите по закрила в случаи , на деца жертви на насили или при кризисна ситуация. Член на оперативния съвет на Идейно-творческа комисия и на Комисията за работа с родители. Член на УС на УН при ЦДГ 35 „Изворче“. Член съм на СО към ДГ „Изворче“ - СБУ Шумен Член на Организационния екип на ДТФ "КОЛОМБИНА" Бъдещите ми планове са свързани с участия в организирането и изпълнението на Проекти по Еразъм+, Е – туининг и др. Придобиване на компютърни умения и компетенции на по-високо ниво.

Павлина Маринова

Павлина Маринова

Учител

Сентенция: „Върви напред , не се обръщай. И да се обърнеш - не е същото. Напред , напред!“ ( Никита Нанков ) Дата на раждане: 04.03.1985 г. e-mal: pavlinamarinova85@abv.bg Длъжност: Учител в ДГ "Изворче " от 2019 г. Образователна степен: Бакалавър - ШУ Специалност: Предучилищна и Начална училищна педагогика "- ШУ -2019 г. Професионална класификация: Детски учител. Начален учител Педагогически стаж: 1 г. 4 месеца ПКС: Не Квалификации: Фондация „Образование 5.0“ София – „Създаване онлайн портфолио на педагогическите специалисти на платформата Start Classroom“ Философия за преподаване: Да бъдеш детски учител е мисия. Светът през детските очи е едно чисто, прекрасно място, изпълнено с игри и веселие , детски смях, детски протегнати ръце, детското в теб, в мен, в нас. Професията на учителя е много отговорна. Истинският педагог е и възпитател. Трябва да умее да разбира вътрешният свят на своите деца, да стимулира техните интереси. Най-важното нещо за един учител е да обича децата. Моята философия за целта на образованието поставя в центъра детето. Добрият учител е този, който умее да преподава на достъпен и разбираем език за детето. Да усъвършенства постоянно знанията и опита си . В професията си се стремя най-напред да формирам доверие и спокойствие, както в децата, така и в родителите. Убедена съм, че доверието е в основата на последващите успешни дейности на обучение, забавление и игри. В детската градина е важно децата да бъдат обучавани, но най-важно е да бъдат щастливи и да растат спокойно. В кратката си практика като учител разбрах, че децата възприемат и пресъздават наученото чрез играта в разнообразните и форми. Играй, Забавлявай се, Учи! Това е убеждението, което следвам и резултатите са положителни. Това ме мотивира да повишавам непрекъснато своите педагогически компетенции. Вярвам във фокусирането върху индивидуалните потребности на децата в процеса на обучение. Убедена съм, че е необходимо индивидуалните различия да се разпознават, уважават и поощряват. За мен всяко дете е с уникални способности и таланти. Те трябва да бъдат разкривани и развивани. Споделям идеята, че децата трябва да се учат от преживяванията и събитията от реалния живот, които са значими за тях. Стремя се към развитие на детските потребности и умения за общуване, както и усъвършенстване на речевите способности и усета към езика. Социални умения и компетентност: Акцентирам върху добри комуникативни умения, позитивно мислене, добра работа в екип, креативност, отговорност, коректност, организираност, сътрудничество и коректни взаимоотношения с педагогическия екип, активни контакти с деца и родители, уважение и стимулиране на уникалността и индивидуалността на всяко дете. Това е убеждението, което следвам и считам, че така ще постигна добри резултати. Учатие в комисии в ДГ „Изворче“ :  Комисия за безопасни условия на възпитание, обучение и труд –член  Комисия за действие при БАК – член  Комисия за безопасност на движението по пътищата – член  Отговорник по поддръжка на материално-техническата база: Спортна зала и спортни пособия и Реквизитен методически кабинет - отговорник Учатие в проекти: Наименование на проекта: ЕРАЗЪМ + „LOOSE PART “ Период: от 2019 г. до 2021 г. Организация: Децата са тези, които имат пълната свобода на творчество. Описание на проекта: Деца трупат нови знания и умения, докато си играят с подръчни материали. Освен да се забавляват, те създават и изобретяват играчки. Само по себе си LOOSE PART е една философия. Целта е децата, чрез игра да усвоят нови знания и да преоткрият нови възможности, чрез материалите, с които ще си служат. Чрез правене децата да се учат, като по този начин се поставят основите на концентрация, въображение, развитие на умения, математическо мислене, грамотност, социално и емоционално развитие, моторика и, разбира се, да се забавляват. Материалите могат да бъдат: природни, изкуствени, пластмаса, от домакинството, метал, керамика, стъкло, прежда, плат и др. Наименование на проекта: „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ Период: от 2020 г. до 2021 г. Организация: Организиране и провеждане допълнително обучение по български език за деца от уязвими групи. Описание на проекта: Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „АПСПО“ се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. Една от основните цели на проекта е разширяване на достъпа до предучилищно образование на децата от уязвими групи и живеещи в бедност. В рамите на проекта се предвиждат набор от мерки за постигане на цитираната цел, като: предоставяне на допълнително обучение по български език за децата с различен майчин език, като ефективно средство за социално приобщаване в групата на връстниците, мотивация на родителите за активно сътрудничество между семейството и детската градина.

Марияна Илиева

Марияна Илиева

Помощник - възпитател
Back to Top