21.05.2024

Пета група – филиал

Димка Митева

Димка Митева

Учител

Име: Димка Иванова Митева Дата на раждане: 15.10.1993г. гр. Шумен Email – dimi931@abv.bg Моето мото: „Мъдър е този, който не знае много, а нужното.“ [Есхил] Заемана длъжност: Учител в ДГ „Изворче“ Образователно-квалификационна степен: Бакалавър в ШУ „Епископ Константин Преславски“ – 2016 г. Специалност: Предучилищна педагогика Педагогически стаж: 4 години В ДГ „ Латинка“ В ДГ „Космонавт“ От 7.XI. 2016г. в ДГ „Изворче“ Комисии: Член на комисия за взаимодействие и сътрудничество с родители. ПКС – Не Квалификации: РААБЕ – „Методи на обучение на децата и учениците по БДП“ Център за обучение и квалификация – „Подготовка на децата и персонала в ДГ за безопасно поведение при бедствия“ Философия на преподаването За мен преподаването е своеобразно пътуване и общуване, в което детето търси и открива отговори на много въпроси, като едновременно с това опознава себе си. Учителят е неговият водач – той го провокира, насърчава, изпитва, окуражава… Моята философия за работата с децата се гради на това, детската личност да бъде в центъра на моето внимание. Като познавам психическото, физическо и емоционално състояние на всяко дете, да изградя устойчива среда, в която то да се чувства защитено и спокойно. Да подредя приоритетите си така, че те да носят увереност, самостоятелност и инициативност на детето. Да използвам такива методи, които да следват индивидуалния път на развитие на всяко дете. Методи на преподаване - Използвам новите технологии за персонализация на обучението и за обучение навсякъде и по всяко време; - Практически методи на обучение; - Словесни методи на обучение; - Нагледни методи на обучение; - Игрови методи на обучение; Компетентности Академични компетентности: - Притежава теоретични знания по предмета, който преподава, и в областта на педагогиката, психологията, методиката и специалните учебни предмети, включително свързани с най-новите постижения и следи развитието му. - Познава иновативни образователни технологии, техники и методи на преподаване и оценяване, приложими за образователното направление, учебния предмет или модул от професионална подготовка, по който преподава. - Познава възможностите на информационните и комуникационните технологии и механизмите за интегрирането и приложението им в образователния процес. Педагогически компетентности: - Познава държавните образователни стандарти и учебната програма по преподавания предмет или програмната и учебната програма по преподавания предмет или програмната. - Познава специфичните потребности на всяко дете или ученик и умее да планира дейности за индивидуална работа и за подкрепа. - Познава възможностите и умее да подбира и прилага ефективни, иновативни методи и използва подходящи средства и материали (в т.ч. учебници, учебни помагала, познавателни книжки, учебни и дидактически материали и други източници на информация, включително създадени от самия него) за самоподготовката и при реализиране на възпитателната дейност. - Осигурява позитивна образователна среда, насочена към индивидуалните потребности на децата/учениците, като оказва подкрепа, насочена към подобряване на резултатите им. - Умее да използва подходящи методи, средства и подходи за насърчаване на напредъка и постигнатите резултати от децата. Комуникативни компетенции: - Взаимодейства с други педагогически специалисти за осигуряване на равни образователни възможности при интеграцията на деца/ученици. - Създава и поддържа ефективни и конструктивни професионални взаимоотношения с колегите и подкрепя ръководния екип на институцията, като участва активно в работата на педагогическия съвет, на комисии и др. - Умее да приобщава родителите за постигането на образователните цели с оглед увеличаване на възможностите за положително въздействие върху децата и учениците и за утвърждаване авторитета на институцията. Административни компетенции: - Познава, разбира и прилага нормативната уредба за системата на предучилищното и училищното образование, държавните образователни стандарти, необходими за професионалното изпълнение на задълженията и отговорностите. - Познава и спазва законно установените норми, които имат отношение към професионалните права, задължения и трудовото му правоотношение. Проектна дейност Еразъм + - "ТASARLA ORGEN". -LOOSE PART ДГ “Изворче” започна работа по проект “Изобрети и научи” – „LOOSE PART” на програмата “Еразъм+”. Докато играят с подръчни материали, те ще се забавляват, но и ще създават и изобретяват нови играчки. Целта е чрез играта децата да усвоят нови знания, но и да открият нови възможности чрез материалите, с които ще си служат. Проектът ще се реализира в продължение на две години до 2021г. Партньори са учители и директори от 6 държави – България, Полша, Португалия, Турция, Румъния, Литва. Координатор по проекта е Турция.

Августина Стефанова

Августина Стефанова

Учител

Сентенция: „Човек- това звучи гордо, но да възпитаваш от малкото дете човек, това е прекрасно!“ Дата на раждане: 03.04.1994 Email – avgustinna@abv.bg Длъжност: Учител Образователна степен: - Бакалавър- Шуменски университет - Магистър- Шуменски университет Специалност: Предучилищна педагогика Педагогически стаж: 1г. 9м. Учител в ДГ „Космонавт“- Учител в ДГ „Изворче“- от 2018г. Комисия: Член в комисия,“ Деца в риск от насилие“ ПКС- НЕ Квалификация: 1. Орак Инженеринг ЕООД – „Обучение на педагози за работа с дигитални устройства в детските градини“. 2. Фондация „Образование 5.0“ София – „Създаване онлайн портфолио на педагогическите специалисти на платформата Start Classroom“ ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕ : В детската градина учителят е майка за всички деца. Успокоител на разтревожени и разплакани страхове, на обелени колене и арбитър на дребни свади. Учителят пее, рисува, скача на въже, пляска с ръце, за да могат децата да се чувстват пълноценни и щастливи. Учителят за мен е творец, а неговите творби са децата, в тяхната индивидуалност. И както всеки творец, учителят трябва да се интересува, да се учи и да прилага в работата си най-новите иновации. „ Да бъдеш детски учител това е мисия“ Мисия, защото всеки ден е необикновен. Децата не са анонимни, те са личности- всяко със своята индивидуалност. В преподаването се стремя да обхвана тези индивидуални различия на децата. Внимателно преценявам методите, за да могат всички деца да развият своите заложби и таланти. Според мен ученето не е самоцел, а дълготрайно усвояване на знания. Учителската професия е призвание. Тя ми носи огромно удовлетворение. МОЯТА ЦЕЛ: Преподаването за мен е призвание, мисия и голяма отговорност. В процеса на обучение се стремя да запознавам и развивам детския творчески порив така, че всяко дете да живее пълноценно и да придобива различни умения. Всяко дете със своята индивидуалност. Всяка личност трябва да бъде уважавана. Отчитам ролята на естественото и смятам, че трябва заедно да работим за развитие на децата. В детската градина трябва активно да включваме родителите в процеса на образование и възпитание. КОМПЕТЕНТНОСТИ: Педагогическа компетентност: Познава държавните образователни стандарти. -Умее да дефинира ясни образователни цели, планира подходи и техники за учене и мотивиране на децата. -Познава специфичните потребности на всяко дете или ученик и умее да планира дейности за индивидуална работа и за подкрепа. -Умее да прилага информационните и комуникационните технологии в работата си, да подпомага и мотивира децата. -Умее да използва подходящи методи, средства и подходи (в т.ч. и иновативни) за насърчаване на напредъка и постигнатите резултати от децата Академична компетентност: - Познавам иновативни познавателни технологии и методи на преподаване. -Притежавам теоретични знания по предмети в областта на педагогиката на преподаване. -Познавам и прилагам книжовните езикови норми на съвременен български език. Педагогически компетентност: -Познавам държавните образователни стандарти и учебната програма свързани с обучението и възпитаването в предучилищното възпитание. -Познавам специфичните потребности на всяко и умея да планирам дейността си. Комуникативна компетентност: -Създавам и поддържам ефективни и конструктивни умения. -Умея да привличам родителите в организирането и реализирането на общи дейности. Административна компетентност: -Подготвям индивидуални материали за работа на децата. Водене на документация. Работа групово и индивидуално. УЧАСТИЕ В ПРОЕКТНА ДЕЙНОСТ: - Европейски проект Еразъм + „TASARLA OGREN“ – от м. 09.2019г. ДГ “Изворче” започна работа по проект “Изобрети и научи” – „LOOSE PART” на програмата “Еразъм+”. В продължение на две години децата ще усвояват нови знания и умения. Докато играят с подръчни материали, те ще се забавляват, но и ще създават и изобретяват нови играчки.

Бисерка Танева

Бисерка Танева

Помощник - възпитател
Back to Top