21.05.2024

Училищно настоятелство

През 2003г. към Детската градина е сформирано Училищно Настоятелство, което е Неправителствена  Организация с обществена полза по ЗЮЛСЦ, което подпомага работата в детското заведение.
Училищното настоятелство инвестира средства в материално-техническата база, подпомага реализирането на ДТФ „КОЛОМБИНА“ и участието на децата от детската градина в различни национални, регионални и общински мероприятия.
Училищното настоятелство обезпечава функционирането на плувния басейн и охраната в детското заведение.

Председател:
​Снежка Иванова

Back to Top