21.05.2024

Музикален педагог

Боряна Дочева

Боряна Дочева

Старши учител

Сентенция: АЗ СЪМ ДЕТСКИ УЧИТЕЛ и всеки ден за мен е истинско приключение и предизвикателство, защото имам невероятната привилегия и шанс да прекарвам дните си с БЪДЕЩЕТО! Образователна степен: Магистър Специалност: „Предучилищна педагогика“ - ВПИ Шумен - 1988г. Специализация: 1.Организация и управление на Детската градина. 2.Музика II ПКС ДИКПО Варна – 1988г. IПКС ДИКПО Варна – 2014г Педагогически стаж: 35г. Учител в ДГ „Изворче“от 1989г. Моята цел е: 1.Осигуряване на условия, в които детето да бъде …в центъра на …възпитателно – образователния процес по време педагогическите взаимодействия. 2.Приобщаване на родителите в съвмести дейности. 3.Създаване на среда, в която всяко дете да се чувства значимо, уважавано, насърчавано, спокойно и обичано. Работя по програма и учебно - методическа литература, съобразени с ДОС, Годишния план на ДГ, стратегията за развитие на образователната институция, възрастта, индивидуалните способности, възможности и интереси на децата. 1.Силни страни: В моята работа се ръководя от чувството за отговорност и изпълнителност, свобода на творческите идеи, избор на подходи и методи за реализиране на педагогическата мисия на детското заведение - интелектуално развити, комуникативни, толерантни, знаещи и уверени в себе си деца. 2.Слаби страни: Болезнено преживявам неуважението и недооценяването на личният ми принос при реализирането на изявите на отделни групи. Това ме демотивира за бъдещи проекти. Моята философия е: 1.Приоритети: Подобряване на ефективността и качеството на възпитателно – образователния процес чрез обогатяване и поддържане на предметно – материална среда в унисон със съвременните изисквания за разгръщане и стимулиране на творчеството и интересите на децата. 2. Принципи : Поднасяне на знанията по достъпен и интересен за децата начин. Включване на иновативни ИКТ в педагогическите ситуации. Осигуряване на условия, в които децата сами да достигнат до новите знания посредством играта. Доброволно участие на децата в различните видове музикална дейност. Чувство на емпатия. Акцентиране върху ценностите в живота – толерантност, съпричастност, уважение, споделена отговорност, доверие, честност, култура на взаимоотношенията и др. 3. Методически технологии – Търся и подбирам инструментариум за формиране на комуникативни умения, творческо мислене и ефективно търсене, извличане и подбор на информация от различни източници. Синдикална дейност - член на СБУ. Включвам се във всички представяния на общинско и национално ниво на двете детски градини, в които работя. Имам публикации и участия в конференции на национално и международно ниво. Ръководя Детска вокална група, която е носител на много национални и общински награди и има издадени албуми.

Back to Top