21.05.2024

Трета група

Здравка Вичева

Здравка Вичева

Старши учител

Сентенция: „ Животът ни връща само това, което даваме на другите.“ – Иво Андрич Образователна степен: Магистър Специалност: „Предучилищна и начална училищна педагогика“ – ШУ – 2007г. V ПКС – ДИКПО ВАРНА – 2012г IV ПКС – ДИКПО ВАРНА – 2015г. Педагогически стаж: 14г. Учител в ДГ „Изворче“от 2015г. Моята философия в работата ми с децата е призвание, мисия и голяма отговорност. В процеса на обучение се стремя да развивам творческото мислене и въображението на всяко дете. Отчитам ролята на семейството и смятам, че трябва заедно да работим върху развиването на индивидуалните потребности на децата. Моята цел е да стимулирам децата при дейности за насърчаване на тяхното най-вече практическо обучение и мислене - използвайки индивидуален подход спрямо децата, с цел всяко едно от тях да получи необходимите знания по един или друг начин - подпомагам обучителния и възпитателен процес при децата не само по време на конкретните занятия ,а и в редица практически, реални ситуации. Стремя се към повишаване и предлагане на престижни, качествени и съвременни възпитателно - образователни услуги; - създаване на възпитателно - образователен процес, наситен с етиката в човешките взаимоотношения; - пълноценна готовност на децата за училище и създаване на условия за социална интеграция; - осигуряване правото на участие на семейството в реализиране на единен възпитателен процес. Отговорник административно и техническо обслужване към ОС на ДГ; Председател на Групата за повишаване качеството на образованието и самооценяване; Председател на Групата по поддръжка на сайта на ДГ; Председател на Комисията за архивиране на документацията, отчитане и унищожаване на дефектни бланки на документи; ​Член в Комисията за спонсорства и дарения; Член на Етичната комисия; Член на Оперативния съвет на Идейно-творческата комисия. Член на УС на УН при ЦДГ 35 „Изворче“. Член на Организационния екип на ДТФ „КОЛОМБИНА“ Отговорник за ИКТ в ДГ. Участие в Научно – практическа конференция „Превенция на агресията в ПУВ“и публикация. По отношение на професионалното и личностно развитие, усилията ми са насочени към реализиране на настоящи и бъдещи проекти по Програма "Учене през целия живот" - Еразъм +, Е-Туининг. Активно участвам в онлайн - обучителни събития в платформата на Е-Туининг. Както и непрекъснато сътрудничество с колеги от други Европейски страни за съвместна дейност по проекти. Автор съм на проекта, който в момента тече по Е-Туининг: "Хайде децата да покажат своята детска градина", а съавтор са колеги от Италия. Със съдействието на всички колеги от нашата ДГ, безрезервната подкрепа на директора ни на детското заведение и всички партньори участващи в него, спомага за обогатяване на езиковата и културна грамотност на нашите деца. Които с желание и хъс за новото, различното и приятелствата които осъществяват се включват в провеждането на всички дейности по него.

Татяна Фурнаджиева

Татяна Фурнаджиева

Старши учител

Сентенция: „Ако искаш да построиш кораб, не започвай да караш хората да събират дъски, да разпределяш работата и да даваш заповеди. Вместо това ги научи да копнеят за безкрайното море“ – Екзюпери Родена през 1972г. в гр. Горно Оряховица Педагогически стаж:22г. Учител в ДГ „Изворче“ от 2018г. Образователна степен: Магистър Специалност: „Предучилищна педагогика“ – ШУ–1994г. „Начална училищна педагогика“–ШУ–1997г. IIПКС – ДИКПО – 2010г. Философия на преподаване: Според моята философия на преподаване, акцентът трябва да бъде поставен върху индивидуалния подход към всяко дете, върху неговите потребности, способности и слаби страни.В детската градина , децата трябва да са спокойни, щастливи, да трупат социален опит, знания и умения, да се забавляват. За мен е важно да науча децата на честност, толерантност, отзивчивост, да умеят да се радват на малките неща, да ги провокирам да експериментират, да творят и да използват своето въображение. Подготовката на децата за училище е част от работата ни и ние трябва не само да дадем необходимите знания и умения, а да работим много за личностната готовност на децата да приемат новата си социална роля. Другото важно нещо е сътрудничеството и добрите отношения със семействата на нашите деца, защото само общите ни усилия водят до успехи. Участие в комисии: Председател на комисия по превенция и интервенция на тормоза и насилието в ДГ. Председател на комисия за квалификационна дейност. Председател на групата по условия на труд. Заместник – координатор на екипа за обхват и задържане в образователната система на децата в задължителна предучилищна възраст. Обучен координатор, провеждащ ранно оценяване на деца от 3г. до 3г. и 6м.

Петромила Генова

Петромила Генова

Помощник - възпитател
Back to Top